Lập trình Windows Form - Khóa học miễn phí dành cho sinh viên các lớp dịch vụ chất lượng cao - (1/30/2013)
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WINDOWS FORM
 
      Khóa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các điều khiển, cách lập trình với các điều khiển, kết nối cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo trong Windows Form.
      Đây là khóa học miễn phí dành cho sinh viên các lớp dịch vụ chất lượng cao của Aptech Hưng Yên là TK9.4 và TK41.2
 
 
1. THỜI GIAN HỌC

      Ngày bắt đầu học : 07/01/2013

 2. NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH WINDOWS  FORMS

1.      Tạo một ứng dụng Windows Form

2.      Lớp control

3.      Form

3.1.Chức năng

3.2. Một số thuộc tính thường dùng

3.3.Một số sự kiện thường dùng

4.      Một số control trong Windows Form

4.1.Textbox

4.2.RichTextBox

4.3.DataGridView

4.4.ListView

5.      User Control

6.      Thao tác với Xml

7.      Thao tác với Registry

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.      Giới thiệu Ado.Net

2.      Các mô hình thao tác với CSDL

3.      Kết nối đến nguồn dữ liệu bằng đối tượng Connection

4.      Thực thi câu lệnh SQL bằng đối tượng Command

5.      Truy vấn và nhận về dữ liệu với DataReader

6.      Cập nhật và truy vấn dữ liệu với đối tượng DataAdapter

7.      Mô hình DataSet

8.      Đối tượng Parametter

9.      Ràng buộc dữ liệu với các điều khiển

10. Sử dụng DataGridView trong sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu

11. LINQ

CHƯƠNG 3: CRYSTAL REPORT

1.      Thiết kế báo cáo với Crystal Report

2.      Nạp và hiển thị Report trong chương trình

3.      Thiết kế Report động

 

 

 
 


Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 16491
Số người online : 1